Wij zijn met hart en ziel strafrecht advocaat in Amersfoort; er van overtuigd dat alle verdachten recht hebben op een gespecialiseerde en betaalbare advocaat. Dat alle verdachten recht hebben op iemand die eerlijk, betrokken en vakkundig met hen meedenkt en hun belangen behartigt. Iedere verdachte is een mens en ieder mens heeft recht op een eerlijk proces. Daar staan wij voor! Wij zijn daarom uw advocaat in Amersfoort om u bij te staan.

Advocaten Amersfoort

Mr. C.H. Dijkstra (Hetty)
Email :dijkstra@dijkstra-jager.nl
Telefoon (kantoor)Tel. (kantoor) : 033 4790801
Telefoon (mobiel)Tel. (mobiel) : 06 25413605
Fax : 033 4700788
Mr. R.E.H.Jager (Ruth)
Email :jager@dijkstra-jager.nl
Telefoon (kantoor)Tel. (kantoor) : 033 4790801
Telefoon (mobiel)Tel. (mobiel) : 06 24239506
Fax : 033 4700788
 • Advocaten
 • mr. Hetty Dijkstra
 • mr. Ruth Jager
 • Juridisch Medewerker
Neem contact op
met Dijkstra&Jager

Rechtsgebieden

Als strafrechtadvocaat zijn wij specialisten in het strafrecht. Strafrecht is echter een breed begrip. Hiernaast vindt u nadere informatie over een aantal verschillende gebieden.

Verkeerszaken –Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan vreselijke gevolgen hebben. Ook al bent u zelf met zwaar letsel uit het ongeluk gekomen, als de Officier van Justitie meent dat het ongeluk u verweten kan worden, kunt u voor de Strafrechter ter verantwoording worden geroepen. Dit kan zeer onrechtvaardig aanvoelen. De impact van dit verkeersrecht proces op uw leven en welzijn is vaak groot. Het is belangrijk dat u een advocaat heeft die naast u staat, die betrokken is bij uw welzijn en tegelijk beschikt over voldoende vaardigheden om de juridische vertaalslag in de verdediging te maken.

Al bent u voor uw werk dagelijks op de weg en heeft u nog nooit een overtreding begaan, wanneer u wordt aangehouden onder invloed van alcohol, bestaat de mogelijkheid dat uw rijbewijs wordt ingenomen. U mag dan niet meer rijden. Directe bijstand van een advocaat verkeersrecht is dan noodzakelijk om in zo snel als mogelijk uw rijbewijs weer terug te hebben, zodat u uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt uitoefenen.

Als u denkt dat alleen de Officier van Justitie en de Strafrechter straffen uitdelen in verkeerszaken, dan komt u van een koude kermis thuis. Het is namelijk ook mogelijk dat u post ontvangt van het CBR. Het CBR kent verschillende procedures waarbij uw rijbewijs ongeldig verklaard wordt. Denk bijvoorbeeld aan het alcoholslot en de invorderingsprocedure. Hoewel de procedure tegen het CBR buiten het strafrecht valt, is het zozeer met het strafrecht verbonden, dat wij ons ook hierin gespecialiseerd hebben.

Advocaat zedenzaken – Beschuldigd worden van een zedenzaak, is altijd emotioneel een zeer ingrijpende gebeurtenis. Als de beschuldiging op zichzelf juist is, is er vaak veel schaamte en is het heel erg belangrijk dat een advocaat mee helpt zoeken naar mogelijkheden om het leven na de strafzaak weer goed op te pakken.
Als de beschuldiging onterecht is, is er vaak al zoveel kapot gemaakt dat de vrijspraak maar een deel van de pijn kan wegnemen.
In alle situaties geldt dat het belangrijk is dat uw advocaat niet alleen oog heeft voor het juridisch kader en de zakelijke verdediging, maar ook heel duidelijk voor u als persoon. Uw advocaat moet ook degene kunnen zijn, met wie u in vrijheid onder strikte geheimhouding al uw gedachten kunt delen.

Advocaat jeugdzaken – Wanneer je nog geen 18 jaar was toen het feit waarvan je wordt verdacht, werd gepleegd, zijn de regels van het jeugdrecht van toepassing. In de Wet is bepaald dat de rechter in het jeugdrecht moet kijken naar “het pedagogisch belang”, wat moet er gebeuren om te zorgen dat een jongere niet nog een keer bij de strafrechter komt. Dit betekent vaak dat je te maken krijgt met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering. Het kan zijn dat ook de andere gezinsleden worden betrokken in de straf. Een straf volgens het jeugdrecht kan dan ook grote veranderingen brengen in jouw dagelijks leven.

De wetgever heeft bepaald dat iedere jongere recht heeft op een door de Staat betaalde advocaat. Het is natuurlijk erg belangrijk dat deze advocaat de speciale regels ook goed kent. Wij zijn gespecialiseerd in jeugdrecht en kunnen je precies vertellen wat wel en niet mag en wat er mogelijk is.

Jongeren met een verstandelijke beperking zijn vaak in alles jonger dan je op grond van hun biologische leeftijd zou verwachten. Als zij nog geen 21 jaar zijn, is het mogelijk om aan de rechter te vragen de regels van het jeugdstrafrecht toe te passen, dit is meestal beter voor de jongere. Om de rechter te overtuigen is het belangrijk dat je een advocaat hebt, die vaker jongeren uit deze groep bijstaat. Wij hebben ruime ervaring in de bijstand aan jongeren met een verstandelijke beperking en staan hen graag bij. Als de jongere niet naar ons kantoor kan of wil komen, komen wij bij de jongere thuis.

Soms heb je helemaal geen strafbaar feit gepleegd en word je toch opgesloten, vaak voelt dat als een straf. De uithuisplaatsing van jongeren die geen strafbare feiten hebben gepleegd lijkt in zoveel opzichten op het jeugdstrafrecht, dat wij ook deze jongeren graag en vaak bijstaan. In de meeste zaken worden wij net als in het jeugdstrafrecht, door de Staat betaald.

Drugszaken – In veel drugszaken, meent het Openbaar Ministerie dat verschillende mensen die elkaar kennen in het handelscircuit, met elkaar een criminele organisatie vormen. Deelname aan een criminele organisatie is een apart strafbaar feit dat bijna standaard in de grotere drugszaken op de dagvaarding wordt gezet. De Rechter is al snel geneigd deze organisatie bewezen te achten. Een consequentie van dit bewijs is vaak dat het Openbaar Ministerie vervolgens bij alle verdachten probeert nog een grote som geld te vorderen; de ontnemingvordering. Wanneer de rechter deze vordering toewijst terwijl het geld al lang is opgemaakt, kan dit ertoe leiden dat u hiervoor nog maanden tot jaren gevangenisstraf moet uitzitten..

Vaak is het in dit soort zaken belangrijk om van uw zwijgrecht gebruik te maken, soms is het echter juist belangrijk duidelijk te maken hoe gering uw rol binnen het geheel was. Echter vaak wordt eerst na aanhouding duidelijk dat uw rol binnen het geheel juridisch veel ingewikkelder ligt dan u zelf dacht. Een nauw betrokken advocaat die alle details uitvoerig met u doorneemt is cruciaal. Wij hebben ervaring met zowel de kleinere drugszaken als zaken van het Landelijk Parket.

Financiële Zaken – Strafzaken met een financieel karakter zijn er in vele soorten en maten.
Het ligt voor de hand om in dit kader te denken aan bijvoorbeeld witwassen, fraude, oplichting en valsheid in geschrifte, natuurlijk beschikken wij over de expertise om u ook in deze zaken bij te staan.

Veel minder algemeen bekend zijn de financiële consequenties die verbonden zijn aan strafzaken. Het Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om goederen van een verdachte in beslag te nemen. Dat kunnen alle soorten goederen zijn: uw woning, een auto, computer of tablet, sieraden, de boekhouding van uw onderneming. Het kan voor u van groot belang zijn om tegen het beslag zo snel mogelijk een beklag in te dienen bij de Rechtbank.

Wij weten welke wegen te bewandelen. Een ander financieel aspect van een strafzaak dat enorm in kan grijpen in uw persoonlijke levenssfeer is de maatregel ‘ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel’, beter bekend als de “pluk-ze” regeling; het terug halen van ‘crimineel’ geld. Om de hoogte van het terug te halen bedrag te bepalen maakt de politie berekeningen die vaak veel hoger uitvallen, dan u zou verwachten. Onze ervaring leert dat een goed verweer kan leiden tot een afwijzing of in ieder geval een belangrijke matiging van de eis van de Officier van Justitie.

ISD zaken – Als u te vaak met Politie en Justitie in aanraking komt, krijgt u het etiket “veelpleger” opgeplakt. Dit etiket kan er uiteindelijk toe leiden dat u voor een simpel vergrijp als een diefstal van een fles Port twee jaar lang onder controle komt van Justitie.
Het doel van deze langdurige controle is dat u een programma aangeboden krijgt dat veel uitgebreider is dan gewoon opsluiten en daarna reclasseringstoezicht. Het is de bedoeling dat de tijd wordt gebruikt om uw leven structureel zo te veranderen dat u na die twee jaar niet meer met Politie en Justitie in aanraking komt.
Door allerlei wachtlijsten en regels binnen de hulpverlening bestaat er echter het risico dat u een (te) groot deel gewoon vast zit in de Gevangenis.

Het is dan ook belangrijk dat u een advocaat heeft, die ervaring heeft met dit soort langdurige trajecten. Een advocaat die op tijd aan de bel kan trekken wanneer de plannen wel mooi maar niet haalbaar zijn. Een advocaat die niet nadat de maatregel is opgelegd niet meer naar u omkijkt, maar een advocaat die ook betrokken blijft in de twee jaar nadat de rechter u heeft veroordeeld en die als dat nodig is de aan u opgelegde maatregel opnieuw laat toetsen.

Geweldszaken –Een eenvoudige tik, kan ernstige gevolgen hebben. Geweldzaken zijn er dan ook in vele soorten en maten; van de klap op de wang van een gezinslid tot de steekpartij in de kroeg. Bij het voeren van de verdediging in geweldszaken komt dan ook veel kijken. Vaak zijn er veel getuigen met wisselende verklaringen. Niet zelden meent een verdachte dat hij zich heeft verdedigd tegen een aanval van een ander. En wat dacht u van valse beschuldigingen? In geweldszaken zijn Politie en Openbaar Ministerie te vaak eenzijdig gericht op het verhaal van de aangever.

Het gevaar daarvan is, dat ze de verklaringen van de verdachte niet goed interpreteren. We noemen dit in het normale spraakgebruik een “tunnelvisie”. Wij herkennen een dergelijk opsporingsonderzoek direct. Een advocaat zal getuigen en aangevers om die reden altijd doorvragen en indien nodig forensisch onderzoek laten verrichten om aan te tonen dat de uitgangspunten in het onderzoek van de politie onjuist zijn geweest. Ook hier ligt ons hart.

Slachtofferzaken –Wie slachtoffer is van een ernstig geweld- of zedenmisdrijf heeft recht op kosteloze rechtsbijstand. U heeft als aangever een bijzondere positie binnen de strafrechtprocedure. Als strafrechtspecialisten kennen wij de ins en outs van deze procedure. Wij wijzen u niet alleen op de mogelijkheden maar ook op de beperkingen binnen het strafrecht. In overleg met u bespreken wij op welke wijze uw belang als slachtoffer het best wordt gediend.

Slachtoffer worden van een misdrijf is een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Het is belangrijk dat er iemand naast u staat die de juridische (on) mogelijkheden van u als slachtoffer binnen het strafproces helder en duidelijk voor u kan behartigen en bewaken. Als strafrechtadvocaten weten wij hoe in contact te komen met de Officier, hoe het dossier op te vragen, hoe te organiseren dat u op de Rechtbank niet in de gang de verdachte tegen komt. Wij kennen de gang van zaken bij de Politie en op de Rechtbank en wij weten waar rechters op letten.

Sinds de Wet Versterking Positie Slachtoffer hebben slachtoffer en nabestaanden in gewelds-en zedenzaken meer rechten gekregen binnen het strafrecht. Dit is voor u een goede ontwikkeling, maar het betekent ook dat u meer keuzes moet maken en meer actie moet ondernemen. Wij helpen u bij het maken van keuzes met onze kennis van de heel eigen juridische wereld van het strafrecht. Wij nemen u werk uit handen, geven u concrete adviezen en voorzien uw zaak waar nodig van juridische verweren.

Zaken waarin wij u kunnen bijstaan zijn bijvoorbeeld geweldszaken, zedenzaken, mensenhandelzaken en bijstand aan nabestaanden in moord- en/of doodslagzaken. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstarten van een artikel 12 SV procedure: een klachtprocedure wanneer een verdachte niet (verder) wordt vervolgd.

Het kan gebeuren dat u als slachtoffer tevens als getuige moet worden gehoord. Ook dan heeft u recht op bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Wij kunnen dit verhoor met u voorbereiden en u bijstaan tijdens verhoor.

Als specialisten in strafzaken weten wij ook dat het strafrecht niet voor ieder leed en alle aangebrachte schade de juiste en beste oplossing biedt. Waar nodig helpen wij u bij het maken van keuzes op basis van de bij ons zo bekende en vertrouwde mogelijkheden en beperkingen die de strafrechtprocedure biedt. Wij zijn aangesloten bij LANGZS, het landelijk advocatennetwerk voor slachtoffers in gewelds-en zedenzaken.

 • Strafrechtadvocaat – rechtsgebieden
 • Advocaat verkeersrecht
 • Advocaat zedenzaken
 • Advocaat jeugdzaken
 • Advocaat drugszaken
 • Advocaat financiële zaken
 • Advocaat ISD zaken
 • Advocaat geweldszaken
 • Advocaat slachtoffers
Neem contact op
met Dijkstra&Jager

De ene strafzaak is de andere niet. Daar weten wij alles van. Voor informatie meer toegespitst op uw eigen zaak of vraag, kunt u altijd telefonisch of via de e-mail contact opnemen.

Aanhouding

Iedereen die door de Politie wordt aangehouden, wordt overgebracht naar het Politiebureau voor verhoor. De politie mag een verdachte na aanhouding maximaal 6 uur voor verhoor vasthouden. De tijd van 12 uur ’s nachts tot 9 uur ’s ochtends wordt bij deze berekening niet meegeteld.

Het recht op een advocaat

Iedereen die is aangehouden heeft gratis recht op bijstand van een advocaat. Doe als verdachte nooit afstand van dit recht. Een advocaat kan vertellen wat uw rechten zijn en u adviseren over uw proceshouding; spreken of zwijgen. U mag zelf uw advocaat kiezen. Ook een gekozen advocaat kan kosteloos rechtsbijstand verlenen. U kunt ons hiervoor altijd bellen, ook als een familielid of vriend vast zit. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op onze mobiele nummers.

Het verhoor door de politie

De politie stelt de verdachte na de aanhouding vragen over het strafbare feit waar de verdenking op ziet. Een verdachte is niet verplicht om te antwoorden. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen. Het kan heel belangrijk zijn om een beroep te doen op het zwijgrecht. Omdat dit niet in alle gevallen zo is, is advies van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat essentieel.

Inverzekeringstelling

Wanneer de politie een verdachte langer vast wil houden dan 6 uur, geeft de Hulpofficier een bevel tot inverzekeringstelling af. Met dit bevel kan de politie een verdachte nog eens maximaal 3 maal 24 uur op het politiebureau vasthouden.

Hoe verder?

Aan het einde van de tijd van de inverzekeringstelling besluit de Officier van Justitie wat er verder gaat gebeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Sepot

Bij een sepot wordt u in vrijheid gesteld en laat men de zaak rusten. In bepaalde gevallen bestaat er het recht op schadevergoeding voor de nacht(en) die u heeft vastgezeten. Raadpleeg hiervoor een advocaat.

Strafbeschikking

Het kan zijn dat u in vrijheid wordt gesteld, maar wel een beschikking krijgt uitgereikt waarin staat dat u een boete moet betalen. Indien u het hier niet mee eens bent, is het belangrijk snel naar een advocaat te gaan. De advocaat kan verzet aantekenen. De zaak wordt dan opnieuw beoordeeld. U hoeft de boete (voorlopig) niet te betalen.

Oproep voor een zitting / dagvaarding

Indien u in vrijheid wordt gesteld, kan het zijn dat de politie direct een oproep voor een zitting meegeeft. Het kan ook anders: soms hoort u eerst niets en krijgt u maanden later alsnog een oproep voor een zitting. Het is altijd aan te raden een advocaat in te schakelen als u voor een zitting wordt opgeroepen. Een advocaat kan vooraf het dossier opvragen en indien nodig een verzoek indienen om nader onderzoek, zoals het horen van getuigen. Tenslotte kan een advocaat tijdens de zitting namens u verweer voeren. Een advocaat benadert het dossier vanuit de positie van de verdachte en heeft daardoor vaak een andere kijk op de processtukken dan de rechter. Hier is echt voordeel mee te halen voor de verdachte! Het kan leiden tot een vrijspraak, of, in zaken waarin voldoende bewijs is, tot een lagere straf.

De rechter-commissaris

Wanneer de zaak ernstiger is en de Officier van Justitie u niet in vrijheid wil stellen, wordt u voorgeleid aan een rechter-commissaris. Uw advocaat gaat met u mee. De rechter-commissaris bepaalt of de inverzekeringstelling terecht is geweest en of u nog langer (maximaal 14 dagen) mag worden vastgehouden; dit heet voorlopige hechtenis. Als de rechter-commissaris besluit dat u vast blijft zitten, gaat u naar een Huis van Bewaring. Hier kunt u voor het eerst weer bellen en bezoek krijgen.

De Raadkamer Gevangenhouding

In de grotere of zwaardere zaken kan de Officier van Justitie na 14 dagen vorderen dat u nog langer vast blijft zitten. De Raadkamer van de Rechtbank bepaalt of dit verzoek wordt toegewezen. Indien er redenen zijn voor afwijzing, is het heel belangrijk dat er verweer wordt gevoerd. Een goede advocaat is dan essentieel Het gaat om maximaal 90 dagen. Binnen deze termijn moet er een zitting komen. Indien u het niet eens bent met het besluit van de Raadkamer kunt u hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. Het kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden een zeer spoedige invrijheidstelling rechtvaardigen. Een advocaat kan bij de Raadkamer vragen om schorsing van de voorlopige hechtenis. Een actieve advocaat is in de voorbereiding en tijdens de raadkamer dan ook hard nodig want u heeft nog steeds weinig mogelijkheden tot contact met de buitenwereld.

Neem contact op
met Dijkstra&Jager

Veel mensen denken dat een advocaat duur is. Bij ons hoeft dat niet zo te zijn. Wij kijken altijd eerst of u voor gefinancierde rechtsbijstand via de Staat in aanmerking komt.

Komt u niet in aanmerking of wilt u ons liever zelf betalen dan maken wij, afhankelijk van de zaak, afspraken met u over de kosten, waarbij wij rekening houden met uw draagkracht. U betaalt bij ons niet standaard honderden euro’s per uur. Wij vinden het belangrijk dat iedereen door een gespecialiseerd advocaat kan worden bijgestaan en wij stemmen daartoe onze tarieven af op de individuele omstandigheden en de omvang van de zaak. Een eerste gesprek is altijd gratis.

Dijkstra&Jager
advocaten in strafzaken

Oude Fabriekstraat 2, 3812 NR Amersfoort
Tel: 033-4790801 // Fax: 033-4700788
Email: info@dijkstra-jager.nl

Dijkstra&Jager
advocaten in strafzaken

Oude Fabriekstraat 2, 3812 NR Amersfoort
Tel: 033-4790801 // Fax: 033-4700788
Email: info@dijkstra-jager.nl

Naam*
Tel.nr.
Woonplaats
Bericht
*) verplichte invulvelden
Parkeren

Parkeer uw auto op de 'Oliemolenhof'. Via de zij-ingang van De Nieuwe Stad, loopt u eenvoudig naar ons kantoor. Ons adres is Oude Fabriekstraat 2.

Routenavigatie

Voor gebruikers van een routenavigatie- systeem, voert u 'Oliemolenhof' in als bestemming.

Routenavigatie

Bepaal uw route naar ons kantoor.

Parkeren

Parkeer uw auto op de 'Oliemolenhof'.