Algemene voorwaarden Dijkstra&Jager

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken. Onder Dijksta & Jager Advocaten wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht

2. Alle werkzaamheden door Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Dijkstra en Jager Advocaten in strafzaken niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling van een voorschot indien dit is vastgesteld.

3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer is mevrouw mr. C.H.Dijkstra of mevrouw mr.R.E.H.Jager. De toepasselijkheid van de art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden

4. Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.

5. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan Dijkstra en Jager Advocaten in Strafzaken. Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Dijkstra & Jager advocaten in strafzaken verbonden juristen.

6. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem/haar verstrekte gegevens en informatie.

7. Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beƫindigen.

Honorarium en kosten

8. Opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief kan door opdrachtnemer periodiek worden verhoogd. Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.

9. Opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot telkens een nieuw voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na betaling van het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld.

10. De opdrachtgever geeft toestemming aan Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Hieronder kunnen onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten, betekeningskosten, vastrechten, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.

Betaling, opschorting, rente en incasso

11. Door opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in Strafzaken verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever.

12. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen acht dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken, zulksonder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.

13. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte stellen. Opdrachtnemer van Dijkstra & Jager advocaten in strafzaken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.

14. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment kan opdrachtnemer van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

15. Voor de beroepsaansprakelijkheid van de opdrachtnemers van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

16. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.

17. Opdrachtnemers van Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Dijkstra & Jager Advocaten in Strafzaken heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van
aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij Dijkstra & Jager Advocaten in strafzaken zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

19. Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Archivering

20. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.

21. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.

22. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij Dijkstra & Jager Advocaten in Strafzaken.

Algemene voorwaarden

download
algemene
voorwaarden