Advocaat slachtoffers

SLACHTOFFERZAKEN – Dat juridische bijstand aan slachtoffers van groot belang is, wordt gelukkig steeds meer onderkend! Inmiddels is wettelijk vastgelegd dat een slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf of een zedendelict recht heeft op kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat. Die regeling geldt ook voor nabestaanden van een om het leven gekomen slachtoffer.

Een slachtoffer of nabestaande heeft een bijzondere positie binnen de strafrechtprocedure. Hoewel die positie de laatste jaren sterker wordt en slachtoffers steeds meer rechten krijgen, is het niet altijd makkelijk voor slachtoffers om die rechten te effecturen. Wij weten daar alles van. Als strafrechtspecialisten kennen wij de ins en outs van deze ingewikkelde juridische procedure. Wij wijzen u niet alleen op de mogelijkheden en soms onmogelijkheden, maar proberen actief en op creatieve wijze met de Wet in de hand voor u het beste uit de procedure te halen. Wij overleggen met u op welke wijze uw belang als slachtoffer het best wordt gediend. De tijd terug draaien kan niet meer. Wij helpen u om de gevolgen van het gebeurde binnen het strafproces een waardige plek te geven.

Als strafrechtadvocaten weten wij hoe in contact te komen met de Officier van Justitie, hoe het strafdossier op te vragen en hoe te organiseren dat u op de Rechtbank niet in de gang naast de verdachte wordt gezet. Wij weten hoe de hazen lopen bij de Politie, bij het Openbaar Ministerie en op de Rechtbank. Die kennis gebruiken wij creatief, vasthoudend en in uw belang!

Een slachtoffer heeft recht op informatie over de strafzaak. Wij vragen namens u het volledige procesdossier op. Als wij het dossier ontvangen hebben, bestuderen wij dit kritisch. Omdat wij specialisten zijn op het gebied van het strafrecht, kunnen wij een inschatting maken van de verweren die de verdediging ter zitting naar voren zal brengen. Wij bereiden u hier op voor, zodat u zo min mogelijk voor onverwachte en nare situaties komt te staan.

In het kader van het spreekrecht zullen wij u, indien gewenst, adviseren over het bewijs en de strafmaat. Desgewenst zullen wij ons ook ter zitting hierover uitlaten.

Als slachtoffer kunt u aanspraak maken op vergoeding van uw schade. Samen met u inventariseren wij waar uw materiële en immateriële schade uit bestaat en hoe deze terug te vorderen van de dader. Voorbeelden van materiële schade zijn: kosten van huishoudelijke hulp, aanpassing aan de woning, kosten als gevolg van studievertraging, derving van inkomsten en kapotte kleding of huisraad. Immateriële schade is beter bekend als smartengeld of affectieschade. Ook deze schade kan op de dader worden verhaald. Voor alle vormen van schade geldt dat deze goed onderbouwd moet worden. Wij adviseren u hierover.

Het kan gebeuren dat u als slachtoffer tevens als getuige moet worden gehoord. Ook dan heeft u recht op bijstand van uw advocaat. Wij bereiden dit verhoor met u voor en gaan mee naar het verhoor.

Wij nemen u werk uit handen, geven u concrete adviezen en treden op als uw juridische vertegenwoordiger op zitting. Als specialisten in strafzaken weten wij dat het strafrecht niet voor ieder leed en alle aangebrachte schade de juiste en beste oplossing biedt. Wij zullen indien nodig en wenselijk u daarom tevens verwijzen naar hulpverleners.

Wij zijn aangesloten bij LANGZS, het landelijk advocatennetwerk voor slachtoffers in gewelds- en zedenzaken.